Bize Ulaşın !
.

Ana Sayfa
.

Hakkımızda
.

Çalışmalar
.

Fotoğraf & Video
.

Kurslarımız
.

Başarı Listesi
.

            Sınav Tarihleri & Önkayıt

  

                           Üniversiteler & Bölümler
               Sorular ve Cevaplar !

YETENEK SINAV TARİHLERİ ve ÖNKAYIT

 

SINAV TARİHLERİ & ÖNKAYIT

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ

Ön Kayıt Tarihleri : 01-11 Ağustos 2017

Sınav Tarihleri :Birinci Aşama: 15 Ağustos 2017 Salı, saat 09.30 da başlayacaktır.

                                                  İkinci Aşama: 16 Ağustos 2017 Çarşamba, saat 14.00 da başlayacaktır.

Taban Puanı : İlgili alanda 170 / Alan dışı 210 puan

Kayıt : İnternet ( egitim_fakultesi@ibu.edu.tr)

Sınav ilgili detayları içeren klasörü indirmek için tıklayınız!


 

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ  ÖNKAYIT ve SINAV TARİHLERİ

 


Ön Kayıt Tarihleri : 14 - 21.Ağustos 2017 günü saat 07.59'da sona erecektir.

Sınav Tarihleri : 23.Ağustos.2017

Taban Puanı : 150 Ve üzeri

Kayıt : İnternet ( http://gsf.ibu.edu.tr )

 


           

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

ÖZEL YETENEK SINAVI (ÖYS) UYGULAMA ESASLARI

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1: Bu uygulama esasları; Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi’nin lisans programlarına, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Özel Yetenek Sınavı (ÖYS) ile öğrenci alınmasının esas ve usullerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Uygulama esasları; sınavın duyurulması, başvuru şartları, sınavın yapılması, değerlendirilmesi, sonuçların ilanı, sonuca itiraz hakkı ve kesin kayıt işlemleriyle ilgili hükümleri kapsar.

 

Dayanak

Madde 2: Bu uygulama esasları, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul İşleri Yönetmeliği'nin altıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 3: Bu uygulama esaslarında geçen;

a) Üniversite: Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ni (AİBÜ),

b) Rektörlük: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü'nü,

c) Fakülte: AİBÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'ni,

d) Dekanlık: AİBÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı'nı,

e) Aday: Özel Yetenek Sınavına başvuran bireyi,

f) Lisans programları: Resim Bölümü Resim Anasanat Dalı ve Seramik Bölümü Seramik Anasanat Dalı lisans programlarını,

g) Yabancı uyruklu öğrenci: Uyruğu TC veya KKTC olmayanlar ile çifte vatandaşlık hakkı olanlardan uyruklarının herhangi birisi TC veya KKTC olmayan öğrenciyi,

ifade eder.

 

Sınavın Duyurulması

Madde 4: Güzel Sanatlar Fakültesine ÖYS ile öğrenci alınacak lisans programları ve öğrenci kontenjanları (ÖSYM tarafından, "2017-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"nda ilan edilen şekliyle), başvuru için gereken koşullar, ön kayıt işlemleri, sınav tarihleri ve sınava dair bilgiler; uygulama esasları Üniversite Senatosu'nda kabul edildikten sonra Üniversite web sayfası[1], Fakülte web sayfası[2] ve Fakülte duyuru panoları aracılığı ile ilan edilir.

 

Aday Başvuru Koşulları

Madde 5:

a) Adayın ÖYS'na başvurabilmesi için, 2017 YGS puan türlerinin herhangi birinden en az 150 taban veya üstünde puan almış olması gerekir.

b) Yabancı uyruklu öğrenciler de ön kayıt yaptırmak ve ÖYS'na girmek zorundadır. ÖYS dışında kalan işlemler, Üniversite Senatosu'nun yabancı uyruklu öğrenciler için belirlediği yönerge ve kurallar çerçevesinde yürütülür.

 

 

Ön Kayıt

Madde 6:

a) Adayların ÖYS ön kayıtları, AİBÜ Güzel Sanatlar Fakültesi web sitesi üzerinden online olarak yapılacaktır.

b) Ön kayıt, 14 Ağustos 2017 tarihinde başlayıp, 21 Ağustos 2017 günü saat 07.59'da sona erecektir.

c) Sınava girmek isteyen aday; bölüm tercihini/tercihlerini, istenilen belgeleri ve talep edilen diğer bilgileri sisteme yükleyerek Sınav Giriş Belgesini oluşturur.

d) Aday istediği taktirde, girmek istediği bölüm için ikinci tercih yapma hakkına sahiptir. Bu hak, ön kayıt işlemi esnasında kullanılır ve ön kayıtlardan sonra adaylar isteseler bile ikinci tercih yapamazlar.

e) Yetenek sınavına başvuru yapan adaylar ön kayıt esnasında ÖSYM kayıtlarında yer alan bir önceki yıla ilişkin yerleştirme durumu, ortaöğretim başarı puanı, alan öğrencisi olup olmadığı vb. gibi şahsi bilgilerini kontrol etmek ve buna göre ön kayıt yaptırmak zorundadır. Aday; bilgilerde yanlışlık, eksiklik veya uyuşmazlık olması durumunda, bunu ön kayıt tarihleri sona ermeden Dekanlığa yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Yanlış beyanlardan aday sorumludur.

 

 

Madde 7:

a) Ön kayıt işleminde kullanılacak fotoğraf son altı ay içerisinde çekilmiş ve adayın çehresini açık bir biçimde gösteriyor olmalıdır.

b) Ön kaydını yaptıran ve Sınav Giriş Belgesini oluşturan adaylar; online olarak sisteme yüklenen belgeleri, sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır.

c) Ön kayıt esnasında yanlış beyanda bulunduğu saptanan adayların sınavları; sınava girmiş olsalar bile, geçersiz sayılacaktır.

 

Sınav Yürütme Komisyonu

Madde 8:

a) Sınav Yürütme Komisyonu; Dekanın görevlendireceği bir öğretim üyesinin başkanlığında, 3 (üç) öğretim elemanı ile Fakülte Sekreterinden oluşur.

b) Komisyon Başkanı, gerektiğinde diğer öğretim elemanlarına ve memurlara görev verebilir.

c) Sınav Yürütme Komisyonu, sınav sonuçları ilan edilene kadar görev yükümlülüğü taşır.

 

Madde 9:

Sınav Yürütme Komisyonu;

a) Sınav salonlarının belirlenmesi ve düzenlenmesi; aday listelerinin salon kapılarına asılması; yön levhalarının hazırlanması; adayların kimlik kontrolü yapılarak sınav salonlarına alınması ve yerleştirilmesi,

b) Canlı model ve sınav gereçlerinin salonlara dağıtımının sağlanması,

c) Sınav salon başkanlarının ve gözetmenlerin salonlara dağıtımı,

d) Sınav evraklarının hazırlanması; sınav kâğıdının adaylara teslim edilmesi; sınav kâğıtlarına adaylara ait barkodların yapıştırılması; sınav kâğıtlarının imza karşılığında eksiksiz olarak geri alınması; sınav tutanaklarının düzenlenmesi,

e) Sınavın güvenli ve düzenli bir şekilde yapılması; sınav evraklarının Sınav Jürisine eksiksiz, güvenli ve imza karşılığında tesliminin sağlanmasından sorumludur.

 

Sınav Jürisi

Madde 10:

a) ÖYS Sınav Jürisi, öğrenci alacak bölümlerin Bölüm Başkanları ile Bölüm Başkanlığının Dekanlığa önereceği biri asıl biri yedek ikişer öğretim üyesinden kurulur. Sınav Jürisi 4 asıl 2 yedek olmak üzere toplam 6 kişiden oluşur.

b) Sınav Jürisi, sınav sonuçları ilan edilene kadar görev yükümlülüğü taşır.

 

Madde 11:

Sınav Jürisi;

a) Sınav değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi,

b) Sınav değerlendirme çizelgelerinin hazırlanması,

c) Sınav günü; sınav sorularının hazırlanması, kapatılması ve mühürlenmesi,

d) Sınav kâğıtlarının ilan edilen süre içerisinde değerlendirilmesi, puanların çizelgelere işlenmesi ve gerekli kontrollerin yapılması,

e) ÖYS puan sıralama listesinin oluşturulması,

f) İstatistik işlemleri için görevlendirilen ekiple birlikte (1-3 kişi), Yerleştirmeye Esas Puanların (YP) hesaplanması ve sınav sonuç listelerinin hazırlanması,

g) Sınav sonuç listelerinin Dekanlığa güvenli bir şekilde ve imza karşılığında teslim edilmesinden sorumludur.

 

Sınavın Yapılması

Madde 12:

a) ÖYS, 23 Ağustos 2017 tarihinde saat 10.00'da başlar ve Dekanlıkça ilan edilen mekanlarda yapılır. Başvuru sayısının fazla olması durumunda, öğleden sonra oturumu da yapılır.

b) Daha önce duyurulmuş olan sınav saatinden önce sınava başlanamaz, zorunlu durumlarda sınava başlama saati Sınav Yürütme Komisyonu kararıyla geciktirilebilir. Bu takdirde geçen zaman sınav süresine eklenir.

c) Adaylar; sınavın başlayacağı saatten 45 dakika önce, yanlarında getirmeleri zorunlu belge ve sınav malzemeleri (altlık, kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş) ile birlikte sınav yerinde hazır bulunurlar.

 

Madde 13:

ÖYS tek aşamalı iki bölüm halinde gerçekleştirilir.

1. Bölüm-Canlı modelden desen sınavı (45 dakika + 5 dakika model molası + 45 dakika= 95 dakika): Adaylara, gördüğünü algılama ve çizebilme yeteneğini saptamak üzere canlı modelden kurşun kalemle desen çizimi yaptırılır. Jürinin desen sınavı için belirleyeceği model duruşu; sınav başlamadan önce, Sınav Jürisi Başkanı tarafından zarf içinde ve imza karşılığında salon başkanlarına teslim edilir.

2. Bölüm-İmgesel sınav (60 dakika): Bir kavram, olay, duygu veya düşünceyi; kurşun kalem çizimiyle tasarlayabilme becerisini ölçmek için yaptırılır. Bu aşama; Sınav Jürisinin tespit edeceği herhangi bir konuda adayın yaratıcılığını, hayal edebilme kapasitesini, gözlem gücünü, verilen konuya bakış açısını ve algı birikimini ön plana çıkartmayı amaçlayan imgesel (hayali) çalışmayı içerir. İmgesel sınavda; adayın konuya özgün yaklaşımı, yorumu ve yaratıcılık çabası özellikle aranacak olan niteliklerdir. Jürinin hazırlayacağı imgesel sınav sorusu; sınav başlamadan önce, Sınav Jürisi Başkanı tarafından zarf içinde ve imza karşılığında salon başkanlarına teslim edilir.

 

Madde 14:

a) ÖYS'nın her bir bölümünün sorusu, sınav başlamadan 30 dakika önce Sınav Jürisi tarafından hazırlanır.

b) Sınavda 50x70 cm boyutunda, bölünmüş sınav kâğıdı kullanılır. Bölünmüş kâğıdın sol bölümüne canlı modelden desen çalışmasının, sağ bölümüne ise imgesel konunun çizimi yapılır. Sınav kâğıtları Dekanlık tarafından temin edilecektir.

c) Sınav süresi toplam 155 (yüzellibeş) dakikadır. Desen ve imgesel sınavları arasında 10 dakika ara verilir. Adaylar, arada bina dışına çıkamazlar.

d) Sınav başladıktan 30 (otuz) dakika sonra gelenler sınava alınmaz. Sınav başladıktan sonra ilk 30 (otuz) ve son 15 (onbeş) dakika içerisinde, adaylar sınav salonundan dışarı çıkamaz.

e) Adayların sınav sırasında uymak zorunda oldukları kurallar, kendilerine salon görevlilerince bildirilir. Kurallara uymayan, sınav disiplinini bozan ve kendi yerine başkasını sınava sokan adaylar; haklarında tutanak düzenlenerek, Sınav Yürütme Komisyonu tarafından Dekanlığa bildirilir. Bu adaylar, inceleme yapılarak tutanakla sınav dışında bırakılır ve haklarında yasal işlem başlatılır.

f) Adaylar sınav kağıdına isim vb. gibi kendileriyle ilgili hiçbir bilgi yazmayacaklardır. İlgili bilgiler adaylar için oluşturulan barkodlara yüklenecektir. Barkodlar; salon sorumluları tarafından, kimlik denetimi yapılarak sınav kağıdına yapıştırılır.

g) Adayların isimleri görülmeden değerlendirme yapılacağından; adaylar, sınav kağıtları üzerine fazladan herhangi bir işaret koyamazlar veya sembol çizemezler. Sınav kağıtlarında, sınav için gerekli zorunlu bilgiler ve sınavda talep edilen çizimler dışında ayırt edici herhangi bir işaret bulunan adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

 

 

 

Özel Yetenek Sınavının Değerlendirilmesi

Madde 15:

a) Sınav Jürisi, sınav kâğıdının üzerinde canlı modelden deseni ve imgesel konunun çizimini aynı anda görebilecek; böylece adayın hem görsel algı kapasitesini hem de hayal edebilme ve bunu resimsel ifadeye dönüştürebilme gücünü birlikte değerlendirebilecektir.

b) Jüri üyelerinin her biri, bütün sınav kâğıtlarını barkodlar okutulmaksızın, toplu halde kıyaslama yoluyla; canlı modelden desen çalışmasını 100 (yüz) puan, imgesel çalışmayı da 100 (yüz) puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirir ve iki kısım için jürinin ortalama puanları sınav kâğıdının üzerine yazılır.

c) Canlı modelden desen ve imgesel çalışma puanlarının ortalaması, adayın "Özel Yetenek Sınavı Puanını (ÖYSP)" oluşturur.

d) Tüm kâğıtlar değerlendirildikten ve puanlar kağıt üzerine yazıldıktan sonra, sınav kâğıtlarındaki barkodlar okutularak; adaylar en yüksek puandan en düşüğe doğru sıralanır ve ÖYSP sıralama listesi oluşturulur.

e) Adayın yetenek sınavında başarılı sayılabilmesi için, ÖYSP en az 55 olmalıdır. 55 puanın altında kalan adaylar elenir ve "Yerleştirmeye Esas Olan Puanın (YP)" hesaplanması işlemine dahil edilmez.

 

 

Yerleştirmeye Esas Olan Puanın Hesaplanması

Madde 16: Yerleştirmeye esas olan puan (YP); “ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)”, “Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)”, “2017-YGS Puanı (YGS-P) – (YGS puanlarının en büyüğü)” alınıp, 2017-ÖSYS Kılavuzu'nda yer alan yönerge ve formüllere göre alandan ve alan dışından gelen adaylar için ayrı işlemlere tabi tutularak hesaplanır.

 

 

Asıl ve Yedek Listelerinin Oluşturulması

Madde 17: 2017-ÖSYS Kılavuzu'ndaki formüller uygulandıktan sonra elde edilen yerleştirme puanları ve adayların ilk tercihleri dikkate alınarak; her bölümün kontenjan sayısı kadar asıl ve yine adayların ilk tercihleri dikkate alınarak yedek listeleri oluşturulur.

 

 

Sınav Sonuçlarının İlanı

Madde 18: Sınav sonuçları, 25 Ağustos 2017 tarihinde Dekanlık tarafından Fakülte’nin web sayfasında yayınlanarak ve Dekanlık panolarına asılarak duyurulur.

 

 

Sınav Sonucuna İtiraz

Madde 19:

a) Sınava girip başarısız olan adaylar, sınav sonuç listelerinin ilanından sonraki 1 (bir) iş günü içinde sonuçlara itiraz edebilirler. Bu süreyi geçiren adayların başvuruları işleme konmaz.

b) Sonuçlara itiraz, Dekanlığa bir dilekçe ile başvurularak şahsen yapılır.

c) Dekanlık, itirazı değerlendirmek üzere öğretim üyelerinden 3 (üç) kişilik bir komisyon oluşturur. Komisyon, değerlendirmesini itiraz başvurularının bitiminden sonraki 2 (iki) gün içinde (30 Ağustos 2017 günü resmi tatil olduğundan, 31 Ağustos 2017 tarihinde) sonuçlandırır.

d) Komisyon raporu, Dekanlık tarafından adaya bildirilir.

 

Kesin Kayıt

Madde 20:

a) Sınavı kazanan asıl adaylar ile yedek adayların kayıt ve yerleştirme işlemleri, Dekanlık tarafından yürütülür.

b) Bölümlere öncelikle asıl listelerdeki öğrenciler yerleştirilir. Asıl listelerdeki öğrencilerin kesin kayıtları, 05-06 Eylül 2017 tarihlerinde yapılacaktır.

c) Bölüm kontenjanları asıl listeden doldurulamadığı taktirde, her bir bölüm kendi yedek listesinden öğrenci alır.

d) Kesin kayıt tarihi sona erdikten sonra dolmayan kontenjanlar ve kayıt hakkı kazanan yedekler, 06 Eylül 2017 günü saat 18.00'dan sonra Fakülte web sayfasından ilan edilecektir.

e) Yedek listelerdeki öğrenciler, Fakülte web sayfasından yapılacak duyuruları takip etmekle yükümlüdür. Telefonla ayrıca bilgi verilmeyecektir. Kendilerine tanınan süre içerisinde kayıt yaptırmayan yedekler kayıt hakkını kaybeder ve onların yerine sıradaki diğer yedeklere kayıt hakkı verilir.

 

İkinci Tercihe Göre Yerleştirme

Madde 21:

a) Yedeklerin kayıtlanmasından sonra hala kontenjanı dolmamış ve yedek listesi oluşturulamamış veya yedek listesinde öğrenci kalmamış bir bölüm varsa; bu bölüm, ikinci tercihlere ve puan sıralamasına göre, kontenjanını doldurmuş olan diğer bölümün yedek listesinden yararlanabilir.

b) İkinci tercihe göre kayıt hakkı kazanan yedekler de, Fakülte web sayfasından ilan edilecektir. Telefonla ayrıca bilgi verilmeyecektir. Kendilerine tanınan süre içerisinde kayıt yaptırmayan yedekler kayıt hakkını kaybeder ve onların yerine sıradaki diğer yedeklere kayıt hakkı verilir.

c) Adayın ikinci tercihine göre kesin kaydının yapılabilmesi için, kendi isteğine ilişkin yazılı beyanı esastır.

 

Yürürlük

Madde 22: Bu esaslar, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senatosunda kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 23: Bu uygulama esaslarını, AİBÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı yürütür.

 

 


 

[1] Üniversite web adresi: www.ibu.edu.tr

[2] Fakülte web adresi: www.gsf.ibu.edu.tr

  

 

ÜNİVERSİTELER

 

ŞEHİR


1-İzzet Baysal Üniversitesi Bolu
2- Adıyaman Üniversitesi Adıyaman
3- Adnan Menderes Üniversitesi Aydın
4- Kocatepe Üniversitesi AfyonKarahisar
5- Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir
6- Akdeniz Üniversitesi Antalya
7- Aksaray Üniversitesi Aksaray
8- Amasya Üniversitesi Amasya
9- Anadolu Üniversitesi Eskişehir
10- Ankara Üniversitesi Ankara
11- Ardahan Üniversitesi Ardahan
12- Çoruh Üniversitesi Artvin
13- Atatürk Üniversitesi Erzurum
14- Balıkesir Üniversitesi Balıkesir
15- Bartın Üniversitesi Bartın
16- Batman Üniversitesi Batman
17- Bayburt Üniversitesi Bayburt
18- Bilecik Üniversitesi Bilecik
19- Bingöl Üniversitesi Bingöl
20- Eren Üniversitesi Bitlis
21- Boğaziçi Üniversitesi İstanbul
22- Bozok Üniversitesi Yozgat
23- Bursa Teknik Üniversitesi Bursa
24- Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale
25- Karatekin Üniversitesi Çankırı
26- Celal Bayar Üniversitesi Manisa
27- Çukurova Üniversitesi Adana
28- Cumhuriyet Üniversitesi Sivas
29- Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir
30- Dicle Üniversitesi Diyarbakır
31- Dumlupınar Üniversitesi Kütahya
32- Düzce Üniversitesi Düzce
33- Ege Üniversitesi izmir
34- Erciyes Üniversitesi Kayseri
35-Erzincan Üniversitesi Erzincan
36- Erzurum Teknik Üniversitesi Erzurum
37- Osmangazi Üniversitesi Eskişehir
38- Fırat Üniversitesi Elazığ
39- Galatasaray Üniversitesi İstanbul
40- Gata Ankara
41- Gazi Osman Paşa Üniversitesi Tokat
42- Gazi Üniversitesi Ankara
43- Gaziantep Üniversitesi Gaziantep
44- Gebze Yüksek Teknoloji Enst. Gebze
45- Giresun Üniversitesi Giresun
46- Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane
47- Hacettepe Üniversitesi Ankara
48- Hakkari Üniversitesi Hakkari
49- Harran Üniversitesi Şanlıurfa
50- Hitit Üniversitesi Çorum
51- İbrahim Çeçen Üniversitesi Ağrı
52- Iğdır Üniversitesi Iğdır
53- İnönü Üniversitesi Malatya
54- İstanbul Medeniye Üniversitesi İstanbul
55- İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul
56- İstanbul Üniversitesi İstanbul
57- Katip Çelebi Üniversitesi İzmir
58- İzmir Yüksek Teknoloji Enst. İzmir
59- Kafkas Üniversitesi Kars
60- Sütçüimam Üniversitesi Kahramanmaraş
61- Karabük Üniversitesi Karabük
62- Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon
63- Karamanoğlu Mehmetbey Ünivers. Karaman
64- Kastamonu Üniversitesi Kastamonu
65- Yedi Aralık Üniversitesi Kilis
66- Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale
67- Kırklareli Üniversitesi Kırklareli
68- Kocaeli Üniversitesi Kocaeli
69- Artuklu Üniversitesi Mardin
70- Marmara Üniversitesi İstanbul
71- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Burdur
72- Mersin Üniversitesi Mersin
73- Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul
74- Muğla Üniversitesi Muğla
75- Alparslan Üniversitesi Muş
76- Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay
77- Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ
78- Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya
79- Nevşehir Üniversitesi Nevşehir
80- Niğde Üniversitesi Niğde
81- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun
82- Ordu Üniversitesi Ordu
83- Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara
84- Korkut Ata Üniversitesi Osmaniye
85- Pamukkale Üniversitesi Deniz
86- Rize Üniversitesi Rize
87- Sakarya Üniversitesi Sakarya
88- Selçuk Üniversitesi Konya
89- Siirt Üniversitesi Siirt
90- Sinop Üniversitesi Sinop
91- Şırnak Üniversitesi Şırnak
92- Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta
93- Trakya Üniversitesi Edirne
94- Tunceli Üniversitesi Tunceli
95- Uludağ Üniversitesi Bursa
96- Uşak Üniversitesi Uşak
97- Yalova Üniversitesi Yalova
98- Yaşar Üniversitesi İzmir
99- Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara
100- Yıldız Teknik Üniversitesi İstanbul
101-Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van
102-Karaelmas Üniversitesi Zonguldak

GÜZEL SANATLAR LİSELERİ

1- Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi İzmir
2- Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi İzmir
     
     
     
     

Aktif ( Açıklanmış ) Pasif ( Açıklanmamış )

Türk Patent Enstitüsü tarafından, markası tescillenen “ Mavidüş Sanat Merkezi ” nin
içeriği ve çalışmaları izinsiz kopya edilip, kullanılması kesinlikle yasaktır.


site ekle site ekle

   

 

İSTATİSTLİKLER

 

     
       

   

Keywords "cache" "no cache" "0.1" Keywords "Güzel Sanatlar hazirlik yetenek sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri " "İzzet Baysal Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Adıyaman Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Adnan Menderes Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Kocatepe Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Ahi Evran Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Akdeniz Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Aksaray Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Amasya Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Anadolu Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Ankara Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Ardahan Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Çoruh Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Atatürk Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Balıkesir Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Bartın Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Batman Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Bayburt Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Bilecik Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Bingöl Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Eren Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Boğaziçi Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Bozok Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Bursa Teknik Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Onsekiz Mart Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Karatekin Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Celal Bayar Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Çukurova Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Cumhuriyet Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Dokuz Eylül Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Dicle Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Dumlupınar Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Düzce Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Ege Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Erciyes Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Erzincan Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Erzurum Teknik Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Osmangazi Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Fırat Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Galatasaray Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Gata güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Gazi Osman Paşa Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Gazi Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Gaziantep Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Gebze Yüksek Teknoloji Enst. güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Giresun Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Gümüşhane Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Hacettepe Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Hakkari Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Harran Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Hitit Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "İbrahim Çeçen Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Iğdır Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "İnönü Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "İstanbul Medeniye Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "İstanbul Teknik Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "İstanbul Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Katip Çelebi Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Kafkas Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Sütçüimam Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Karabük Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Karadeniz Teknik Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Karamanoğlu Mehmetbey Ünivers. güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Kastamonu Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Yedi Aralık Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Kırıkkale Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Kırklareli Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Kocaeli Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Artuklu Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Marmara Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Mersin Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Mimar Sinan Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Muğla Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Alparslan Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Mustafa Kemal Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Namık Kemal Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Necmettin Erbakan Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Nevşehir Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Niğde Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Ondokuz Mayıs Üniversitesi "Ordu Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Orta Doğu Teknik Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Korkut Ata Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Pamukkale Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Rize Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Sakarya Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Selçuk Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Siirt Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Sinop Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Şırnak Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Süleyman Demirel Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Trakya Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Tunceli Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Uludağ Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Uşak Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Yalova Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Yaşar Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Yıldırım Beyazıt Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Yıldız Teknik Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Yüzüncü Yıl Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Karaelmas Üniversitesi güzel sanatlar sinav tarihleri ve önkayıt tarihleri" "Işılay saygın güzel sanatlar lisesi yetenek sınavları önkayıt ve sınav tarihleri" "ümran baradan güzel sanatlar lisesi yetenek sınavları önkayıt ve sınav tarihleri" "yetenek sinavlari ne zaman" "yetenek sınavları nasil oluyor" "en iyi güzel sanatlar lisesi hangisi" "güzel sanatlar lisesi sinavlarinda ne soruyorlar" "güzel sanatlar sınavlarında ne çiziyorlar" "2014" "2015" "2016" "2017" "2018" "ocak"şubat,mart,nisan,mayıs,haziran,temmuz,ağustos,eylül,ekim,kasım,aralik"